УГОДА
про співробітництво і координацію діяльності
операторів українських науково-освітніх мереж

English translation

6 лютого 2004

Київ-Харків-Львів-Севастополь


Оператори українських науково-освітніх мереж

в подальшому – Сторони,

маючи за мету

зважаючи на

керуючись

уклали і підписали цю Угоду про наступне:

Розділ 1. Співробітництво в галузі надання інформаційно-телекомунікаційних послуг

1.1. Сторони зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами та чинним законодавством. Співробітництво в рамках Угоди не накладає на Сторони обмежень щодо їх власної діяльності та не надає права втручання у виробничу та комерційну діяльність або прийняття управлінських рішень у відношенні інших Сторін.

1.2. Сторони беруть на себе зобов’язання залучати до співробітництва та включати до існуючих мереж нових користувачів послуг Інтернет з числа закладів науки, освіти та культури України.

1.3. Сторони проводять регулярні консультації для обговорення поточних та перспективних задач взаємодії та розвитку.

1.4. Сторони вважають за доцільне інформувати одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет закладів науки, освіти та культури України. Зокрема, Сторони беруть на себе зобов’язання інформувати одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет

Сторони, якщо вони вважають за доцільне з огляду на виголошену мету Угоди, також інформують одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет

1.5. Сторони інформують одна іншу про свої тарифи на надання послуг Інтернет, а в разі їх змін – проводять попередні консультації з іншими Сторонами. Сторони, за взаємною згодою, можуть встановлювати єдині граничні тарифи на свої послуги або координувати їх зважаючи на регіональні умови ціноутворення.

1.6. Сторони шляхом взаємних консультацій утримуються від дій, що могли б привести до погіршення умов надання послуг в сегментах ринку, де діють інші Сторони, і не намагаються здійснювати заходи, які обмежують добросовісну конкуренцію між собою та іншими учасниками ринку послуг Інтернет.

1.7. Сторони інформують одна іншу про потребу виконання супідрядних робіт сторонніми організаціями і за інших рівних умов віддають перевагу на замовлення цих робіт у інших учасників Угоди.

Розділ 2. Координація технічних рішень та проектної діяльності

2.1. Сторони приймають зобов’язання діяти в стратегічному напрямку створення загальнонаціональної інформаційної інфраструктури сфери освіти і науки з широким спектром послуг

2.2. Сторони інформують одна іншу про свої потреби в побудові або оренді нових елементів телекомунікаційної інфраструктури науково-освітніх мереж (каналів зв’язку, каналоутворюючого та маршрутизаційного обладнання, власних підключень до Інтернет тощо) і проводять взаємні консультації для з’ясування можливостей їх спільного використання на умовах дольової участі у фінансуванні необхідного обладнання, робіт, інших витрат з метою оптимізації інфраструктури та мінімізації сукупних витрат на її побудову та утримання.

2.3. При координації спільних проектів Сторони віддають перевагу проектам, що передбачають побудову як в містах України, так і між ними власної інфраструктури максимально можливої пропускної спроможності.

2.4. У випадку, коли Сторона надає послуги Інтернет стороннім комерційним користувачам, вона забезпечує роздільну експлуатацію каналів і адресного простору науково-освітнього сегменту своєї мережі та сегменту комерційних користувачів. Між цими сегментами можуть бути встановлені паритетні (пірінгові) канали.

2.5. Сторони шляхом взаємних консультацій координують між собою свої запити на міжнародні гранти і на державну фінансову підтримку для виконання проектів розбудови національної науково-освітньої мережі України і намагаються створювати умови для їх спільної реалізації.

Розділ 3. Порядок приєднання до Угоди та виходу з неї

3.1. Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання всіма Сторонами.

3.2. Зміни (доповнення) до Угоди здійснюються за умови консенсусу всіх Сторін.

3.3. До Угоди можуть приєднатися нові учасники за умови консенсусу всіх Сторін.

3.4. Одна зі Сторін приймає на себе обов’язки Депозитарія Угоди, в функції якого входить збереження пов’язаної з Угодою документації.

3.5. Угода підписана в одному оригінальному примірнику, який зберігається у Депозитарія Угоди. Депозитарій надає всім Сторонам фотокопії Угоди та всіх змін (доповнень) до неї, завірених печаткою Депозитарія.

3.6. Депозитарієм Угоди є ТОВ “Центр Європейської Інтеграції”.

3.7. Будь-яка із сторін може вийти з Угоди, попередивши Депозитарія за 30 календарних днів до дати виходу. Депозитарій інформує про вихід з Угоди однієї зі Сторін всі інші Сторони в 10-денний термін.

3.8. Угода припиняє чинність або за консенсусом всіх Сторін, або при зменшенні кількості її учасників менше двох.

Підписи сторін

Від Благодійного фонду “Користувачів компьтерної мережі Інтернет”, 
99011, Севастополь, просп. Нахімова, 2.
Тел. (0692) 55-97-61, факс 55-54-77, http://www.iuf.net, e-mail: svg@bios.iuf.net

Президент

В. Г. Шайда

Від Благодійного фонду “Міжнародний центр телекоммунікацій KS-Net”,
01024, Київ, вул.Богомольця, 4, оф. 403
Тел. (044) 253-28-00, тел/факс 253-66-19, http://www.mct.kiev.ua, e-mail: slava@kar.net

Голова правління

В. В. Шкарупін

Від Державного підприємства науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України, 
79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1
Тел./факс (0322) 76-84-05, 76-84-01, http://www.uar.net, e-mail: prots@uar.net

Директор

І. А. Процикевич

Від Акціонерного товариства відкритого типу “Харків Онлайн”,
61002, Харків, вул. Фрунзе, 13
Тел. (057) 70-76-880, факс 70-76-700, http://www.kharkiv.net, e-mail: manager@kharkiv.net

Голова правління

А. І. Станкевич

Від Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр Європейської інтеграції”,
03056, Київ, вул. Політехнічна, 33, НТУУ КПІ, корп.2, оф. 704
Тел./факс 241-6615, http://www.uran.net.ua, e-mail: mido@uran.net.ua

Директор

М. Р. Домбругов