УГОДА
про співробітництво і координацію діяльності
операторів українських науково-освітніх мереж

English translation

6 лютого 2004

Київ-Харків-Львів-Севастополь


Оператори українських науково-освітніх мереж

 • Благодійний фонд “Користувачів комп’ютерної мережі Інтернет”, м. Севастополь, який представляє регіональну науково-освітню мережу міста Севастополя та південно-західних районів АР Крим;
 • Благодійний фонд “Міжнародний центр телекомунікацій KS-Net”, м. Київ, який представляє Київську регіональну науково-освітню мережу;
 • Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів, яке представляє науково-освітню мережу UARNet переважно західних регіонів України;
 • Акціонерне товариство відкритого типу “Харків Онлайн”, м. Харків, яке представляє науково-освітню мережу міста Харкова та Харківського регіону;
 • Товариство з обмеженою відповідальністю “Центр Європейської інтеграції”, м. Київ, яке представляє українську науково-освітню мережу URAN переважно центральних і східних регіонів України;

в подальшому – Сторони,

маючи за мету

 • створення національної науково-освітньої інформаційної інфраструктури сфери освіти і науки з широким спектром послуг, що з’єднує установи науки, освіти та культури України в єдиний простір електронного обміну даними з доступом до інших мереж України та Інтернет і реалізації при цьому єдиної технічної політики;
 • сприяння розвитку національних інформаційних ресурсів і комунікаційної інфраструктури;
 • здійснення спільних проектів і програм, пов’язаних з розвитком в Україні інформаційних та телекомунікаційних технологій, координацію спільних досліджень і розробок в цій галузі, а також організацію міжнародного співробітництва в цій сфері;
 • розробку єдиної цінової політики та організаційної платформи надання інформаційно-телекомунікаційних послуг закладам науки, освіти та культури України;
 • захист прав установ науки, освіти та культури України щодо отримання якісного рівня інформаційного обслуговування;
 • вплив на формування державної політики в сфері створення та використання телекомунікаційних і інформаційних ресурсів, забезпечення їх рівноправного використання науково-освітніми установами різних регіонів України,

зважаючи на

 • недостатню фінансову підтримку з боку держави по розбудові національної науково-освітньої мережі України і необхідність, в зв’язку з цим, залучення поряд з коштами державного бюджету також закордонних інвестицій, міжнародних грантів тощо;
 • високий рівень цін на національному ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг, і, як наслідок, неспроможність більшості науково-освітніх організацій утримувати за власні кошти канали передачі даних достатньої пропускної спроможності та одержувати інформаційно-телекомунікаційні послуги необхідного на сьогодні рівня;
 • необхідність сприяння діяльності Асоціації “Національна науково-дослідна і освітня мережа України” (НОМУ) у вирішенні її статутних задач,

керуючись

 • своїми статутами та
 • чинним законодавством України,

уклали і підписали цю Угоду про наступне:

Розділ 1. Співробітництво в галузі надання інформаційно-телекомунікаційних послуг

1.1. Сторони зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами та чинним законодавством. Співробітництво в рамках Угоди не накладає на Сторони обмежень щодо їх власної діяльності та не надає права втручання у виробничу та комерційну діяльність або прийняття управлінських рішень у відношенні інших Сторін.

1.2. Сторони беруть на себе зобов’язання залучати до співробітництва та включати до існуючих мереж нових користувачів послуг Інтернет з числа закладів науки, освіти та культури України.

1.3. Сторони проводять регулярні консультації для обговорення поточних та перспективних задач взаємодії та розвитку.

1.4. Сторони вважають за доцільне інформувати одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет закладів науки, освіти та культури України. Зокрема, Сторони беруть на себе зобов’язання інформувати одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет

 • наукових установ, що пройшли державну атестацію і внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, зокрема науковим установам Національної академії наук України та галузевих академії наук (Українська академія аграрних наук, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Академія мистецтв України);
 • вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;
 • управлінь освіти і науки місцевих Держадміністрацій;
 • операторів сегментів інших науково-освітніх мереж.

Сторони, якщо вони вважають за доцільне з огляду на виголошену мету Угоди, також інформують одна іншу про наявність або появу серед своїх користувачів послуг Інтернет

 • інших, ніж зазначено вище, наукових установ в розумінні Статті 1 Закону України про наукову і науково-технічну діяльність (введений в дію Постановою Верховної Ради України № 1978-ХІІ від 13.12.1991), тобто юридичних осіб незалежно від форми власності, для яких наукова або науково-технічна діяльність є основною і становить понад 70% загального річного обсягу виконаних робіт;
 • інших, ніж зазначено вище, навчальних закладів, в розумінні п.1 Положення про ліцензування навчальних закладів (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200), тобто юридичних осіб незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності, що ведуть діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, і отримали відповідну ліцензію;
 • громадських наукових організацій;
 • закладів культури;
 • інших підприємств та установ у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.5. Сторони інформують одна іншу про свої тарифи на надання послуг Інтернет, а в разі їх змін – проводять попередні консультації з іншими Сторонами. Сторони, за взаємною згодою, можуть встановлювати єдині граничні тарифи на свої послуги або координувати їх зважаючи на регіональні умови ціноутворення.

1.6. Сторони шляхом взаємних консультацій утримуються від дій, що могли б привести до погіршення умов надання послуг в сегментах ринку, де діють інші Сторони, і не намагаються здійснювати заходи, які обмежують добросовісну конкуренцію між собою та іншими учасниками ринку послуг Інтернет.

1.7. Сторони інформують одна іншу про потребу виконання супідрядних робіт сторонніми організаціями і за інших рівних умов віддають перевагу на замовлення цих робіт у інших учасників Угоди.

Розділ 2. Координація технічних рішень та проектної діяльності

2.1. Сторони приймають зобов’язання діяти в стратегічному напрямку створення загальнонаціональної інформаційної інфраструктури сфери освіти і науки з широким спектром послуг

2.2. Сторони інформують одна іншу про свої потреби в побудові або оренді нових елементів телекомунікаційної інфраструктури науково-освітніх мереж (каналів зв’язку, каналоутворюючого та маршрутизаційного обладнання, власних підключень до Інтернет тощо) і проводять взаємні консультації для з’ясування можливостей їх спільного використання на умовах дольової участі у фінансуванні необхідного обладнання, робіт, інших витрат з метою оптимізації інфраструктури та мінімізації сукупних витрат на її побудову та утримання.

2.3. При координації спільних проектів Сторони віддають перевагу проектам, що передбачають побудову як в містах України, так і між ними власної інфраструктури максимально можливої пропускної спроможності.

2.4. У випадку, коли Сторона надає послуги Інтернет стороннім комерційним користувачам, вона забезпечує роздільну експлуатацію каналів і адресного простору науково-освітнього сегменту своєї мережі та сегменту комерційних користувачів. Між цими сегментами можуть бути встановлені паритетні (пірінгові) канали.

2.5. Сторони шляхом взаємних консультацій координують між собою свої запити на міжнародні гранти і на державну фінансову підтримку для виконання проектів розбудови національної науково-освітньої мережі України і намагаються створювати умови для їх спільної реалізації.

Розділ 3. Порядок приєднання до Угоди та виходу з неї

3.1. Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання всіма Сторонами.

3.2. Зміни (доповнення) до Угоди здійснюються за умови консенсусу всіх Сторін.

3.3. До Угоди можуть приєднатися нові учасники за умови консенсусу всіх Сторін.

3.4. Одна зі Сторін приймає на себе обов’язки Депозитарія Угоди, в функції якого входить збереження пов’язаної з Угодою документації.

3.5. Угода підписана в одному оригінальному примірнику, який зберігається у Депозитарія Угоди. Депозитарій надає всім Сторонам фотокопії Угоди та всіх змін (доповнень) до неї, завірених печаткою Депозитарія.

3.6. Депозитарієм Угоди є ТОВ “Центр Європейської Інтеграції”.

3.7. Будь-яка із сторін може вийти з Угоди, попередивши Депозитарія за 30 календарних днів до дати виходу. Депозитарій інформує про вихід з Угоди однієї зі Сторін всі інші Сторони в 10-денний термін.

3.8. Угода припиняє чинність або за консенсусом всіх Сторін, або при зменшенні кількості її учасників менше двох.

Підписи сторін

Від Благодійного фонду “Користувачів компьтерної мережі Інтернет”, 
99011, Севастополь, просп. Нахімова, 2.
Тел. (0692) 55-97-61, факс 55-54-77, http://www.iuf.net, e-mail: svg@bios.iuf.net

Президент

В. Г. Шайда

Від Благодійного фонду “Міжнародний центр телекоммунікацій KS-Net”,
01024, Київ, вул.Богомольця, 4, оф. 403
Тел. (044) 253-28-00, тел/факс 253-66-19, http://www.mct.kiev.ua, e-mail: slava@kar.net

Голова правління

В. В. Шкарупін

Від Державного підприємства науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України, 
79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1
Тел./факс (0322) 76-84-05, 76-84-01, http://www.uar.net, e-mail: prots@uar.net

Директор

І. А. Процикевич

Від Акціонерного товариства відкритого типу “Харків Онлайн”,
61002, Харків, вул. Фрунзе, 13
Тел. (057) 70-76-880, факс 70-76-700, http://www.kharkiv.net, e-mail: manager@kharkiv.net

Голова правління

А. І. Станкевич

Від Товариства з обмеженою відповідальністю “Центр Європейської інтеграції”,
03056, Київ, вул. Політехнічна, 33, НТУУ КПІ, корп.2, оф. 704
Тел./факс 241-6615, http://www.uran.net.ua, e-mail: mido@uran.net.ua

Директор

М. Р. Домбругов