Сучасні інформаційні технології – у бібліотеки

(Джерело: http://kpi.ua/533-4 )

В.М. Волинець, заступник директора НТБ НТУУ “КПІ”. «Київський Політехнік», 16 листопада 2005


Наукові бібліотеки університетів відіграють важливу роль у сфері вищої світи. Вони охоплюють велику частину бібліотечних ресурсів України і забезпечують доступ до них студентам і викладачам. Завдання модернізації українських університетських бібліотек в галузі інформаційних технологій (ІТ) та їхнє забезпечення висококваліфікованими кадрами особливо актуальне на сучасному етапі інтеграції України в Європейське співтовариство у сфері вищої освіти.

20-21 жовтня 2005 р. за сприяння міжнародної програми “Темпус-Тасіс” та Української бібліотечної асоціації (УБА) в науково-технічній бібліотеці НТУУ “КПІ” відбулася школа-семінар “Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж”. У семінарі взяли участь 22 представники університетських бібліотек майже з усіх областей України та 45 працівників бібліотек київських ВНЗ, національних бібліотек України, Київської асоціації користувачів системи ІРБІС та бібліотечно-інформаційних технологій, ін.

Семінар відкрив перший проректор НТУУ “КПІ”, член-кореспондент НАН України Ю.І. Якименко – координатор проекту “Темпус-Тасіс”. Від Української бібліотечної асоціації з доповіддю “Інформатизація суспільства і бібліотека” виступив її президент, директор НТБ НТУУ “КПІ” В.Г.Дригайло.

Тематика доповідей охопила ряд проблем, актуальних для фахівців інформаційно-бібліотечних та науково-освітніх мереж: стан та перспективи мережі УРАН, університетські бібліотеки в контексті Болонського процесу, системи дистанційного навчання, електронні бібліотеки та інформаційні ресурси, нова послуга бібліотек – віртуальна бібліо­графічна довідка. На закінчення семінару відбулася презентація дистанційних курсів для менеджерів бібліотек в Українському інституті інформаційних технологій в освіті (УІІТО).

Семінар, що відбувся, можна розглядати як початковий етап проекту зі створення Центру підготовки і перепідготовки фахівців з інформаційних технологій в бібліотечних та науково-освітніх мережах технічних університетів України.

Впровадження ІТ у бібліотечну справу вимагає професійного підходу до керування сучасними бібліотеками з використанням ІТ. Для цього є необхідною наявність висококваліфікованих ІТ-менеджерів для бібліотек. На сьогодні жодний ВНЗ України не готує таких фахівців. Тому першочерговим є завдання створення системи підготовки ІТ-менеджерів для бібліотек і підвищення кваліфікації керівного складу бібліотек в галузі ІТ. Для професійної підготовки бібліотечних кадрів у сфері ІТ необхідно створити постійно діючу структуру, що включає в себе комп'ютеризований центр навчання бібліотечних адміністраторів ІТ, навчальні програми, програмне забезпечення та ін. В нашому університеті за проектом ТЕМПУС-ТАСІС буде створено Центр підготовки сертифікованих ІТ-менеджерів для вузівських бібліотек, укомплектований необхідною сучасною технікою, програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати дистанційне навчання слухачів. Планується придбати спеціалізовані периферійні засоби та їхнє програмне забезпечення для введення й оцифрування інформації бібліотечних фондів, включаючи можливість сканування зброшурованих, великоформатних, ра­ритетних і частково ушкоджених паперових документів, а також оцифрування аудіо- і відеоданих, записаних на аналогових носіях (магнітних аудіо- і відеострічках, фото- і кіноплівках і т.п.). Для роботи в Центрі будуть долучатися дос­відчені фахівці в галузі ІТ і бібліотечного менеджменту зі знанням мов країн ЄС. Ви­кори­стання наявних можливостей науково-освітньої комп'ютерної мережі УРАН, базовий центр якої знаходиться в КПІ, буде сприяти реалізації цілей проекту.