Міністр освіти України

акад. М.З.Згуровський

" 27 " __06__ 1997 р.

Президент НАНУ

акад. Б.Є.Патон

"27 " __06__1997 р.

СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І НАУКИ
З ВИХОДОМ У INTERNET (UARDN)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асоціація користувачів Української телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки UARDN (Ukrainian Academic and Research Data Network), яка далі іменується Асоціація, є добровільним об'єднанням закладів Міністерства освіти і науково-дослідних інститутів Національної Академії наук України.

Асоціація створена на підставі рішення конференції представників вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів НАНУ від 27.04.1997 р., затвердженого Міністерством освіти України і Національної Академії наук

РОЗДІЛ I. МЕТА І ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

1.1 Метою створення Асоціації є розробка і впровадження координуючих нормативних документів по створенню і реалізації спільного проекту Міністерства освіти України і Національної Академії наук України " Створення Національної телекомунікаційної мережі закладів освіти і науки України з виходом у Інтернет", що затверджений у червні 1996 р., а також аналогічних проектів та їх впровадженню.

1.2 Основними завданнями Асоціації є:

 • впровадження нових комп'ютерних телекомунікаційних технологій в закладах освіти і науки;
 • організаційна підтримка закладів освіти і науки для їх забезпечення послугами Internet і впровадження нових нформаційних та освітніх технологий;
 • розширення контактів з зарубіжними університетами і провідними науковими центрами;
 • пошук і впровадження цільових програм розвитку мереж і засобів телекомунікацій.

1.3 Для реалізації завдань Асоціації створюються телекомунікаційні Центри трьох рівнів:

 • базовий телекомунікаційний Центр закладів освіти і науки України (м.Київ, на базі НТУУ КПІ);
 • регіональні Центри (на першому етапі - у Львові, Харкові, Дніпропетровську, Донецку, Одесі на базі провідних технічних університетів);
 • обласні Центри і Центри в інших містах.

1.4 Асоціація діє на громадських засадах.

1.5 Виконавчі і координаційні функції щодо завдань Асоціації та її рішень покладаються на базовий, регіональні та обласні телекомунікаційні Центри (далі Центри), які діють відповідно до Статутів (Положень), що затверджуються Головою Координаційної Ради Асоціації за поданням Голови Технічного Комітету.

РОЗДІЛ IІ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

2.1 Асоціація об'єднує українські заклади освіти і науки та їх підрозділи, що фінансуються, як правило, за рахунок держбюджету.

2.2 Членами Асоціації можуть бути тільки юридичні особи. Членство в асоціації не змінює прав власності і юридичної особи її членів.

2.3 Для вступу до Асоціації керівник закладу освіти або науки подає заявку до керівних органів Асоціації із зобов'язанням виконання рішень, прийнятих Асоціацією і телекомунікаційними Центрами у межах іх компетенції.

Склад Асоціації формується Координаційною Радою за представленням Голови Технічного Комітету.

2.4 Організації-члени Асоціації зобов'язані:

 • додержуватися Статуту і нормативних документів Асоціації;
 • проводити взаєморозрахунки та сплачувати членські внески, відповідно до затверджених положень і окремих договорів, на рахунки базового або регіональних Центрів (за підпорядкванням).

2.5 Організації-члени Асоціації мають право:

 • першочергової участі у всіх проектах та організаційних заходах, що проводяться Асоціацією та відповідними Центрами;
 • отримання і надання каналів передачі даних і складових спільної телекомукаційної інфраструктури відповідно до рішень Асоціації, телекомунікаційних Центрів і окремих договорів між організаціями-членами Асоціації.

2.6 Усі фінансові операції і фінансово-господарcьку діяльність проводять базовий, регіональні і обласні (міськи) телекомунікаційні Центри в межах прав і обов`язків, визначених затвердженими положеннями.

2.7 Бюджет Асоціації розподілений і складається з бюджетів базового, регіональних і обласних телекомунікаційних Центрів, що формуються з:

 • членских внесків;
 • коштів членів Асоціації, направлених на реалізацію конкретних проектів;
 • коштів інвестиційних фондів, включаючи фонди міжнародних програм.
РОЗДІЛ III. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

3.1 Центральними органами управління Асоціації є:

 • Загальні збори (конференція) членів Асоціації;
 • Координаційна Рада Асоціації, яку очолює Голова;
 • Технічний комітет, що формується Координаційною Радою.

3.2 Вищим органом управління Асоціації є загальні збори (конференція) представників організацій-членів Асоціації.

Чергові збори скликаються, як правило, раз на рік.

Чергові збори можуть бути також проведені із застосуванням телекомунікаційних засобів.

3.3 Порядок проведення зборів і засідань Координаційної Ради регулюється відповідним Регламентом.

Рішення можуть також прийматися шляхом опитування, в тому числі з використанням електронної пошти.

3.4 До виключної компетенції зборів Асоціації відносяться:

 • формування Координаційної Ради;
 • затвердження і внесення змін до Статуту і Регламенту;
 • затвердження рішень Координаційної Ради щодо членства в Асоціації.

3.5 Вирішення поточних питаннь діяльності Асоціації покладається на Технічний Комітет, що формується Координаційною Радою.

3.6 Рішення центральних органів управління є обов'язковими для всіх членів Асоціації.

РОЗДІЛ IV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

4.1 Координаційна Рада може приймати рішення щодо припинення членства в Асоціації 2/3 голосів за порушення Статуту і нормативних документів Асоціації, а також за дії, що спричинили шкоду Асоціації або її членам.

4.2 Асоціація припиняє свою діяльність за спільним рішенням Міністерства освіти України та Національної Академії наук України або за рішенням загальних зборів членів Асоціації.