URAN Association

Administrative bodies

Board of the Association (approved by General Assembly 26.04.2018)

1.

Y. I. Yakimenko
Head of the Board


ѳ

2.

V. V. Semenets
Deputy Head of the Board

3. G. S. Khrypunov

4.

Y. V. Boyko

5.

D. V. Fedasyuk

6.

A. A. Aziukovskyi

7.

V. A. Kaptur

' . ..

8.

Y. O. Bashkov

()

9.

S. P. Sirotsynskyi

10.

V. I. Timofeyev
Secretary of the Board


ѳ

Inspection Committee (approved by General Assembly 21.04.2016)

1.

M. M. Klymash
Head of the Committee

2.

T. V. Babenko

Directorate

1. V. G. Galagan Executive Director of URAN Association
and Director of Subsidiary URAN NOC
2. V. V. Shkarupin Director of Charitable organization URAN Foundation
3. M. R. Dombrougov Director of Charitable organization EVERUM Foundation
4. D. V. Solovianenko Director of URAN Publishing Service Ltd. and EVERUM Ltd.

Technical Committee (approved by General Assembly 26.04.2018)

1.

Y. V. Preobrazhenskyi
Head of the Committee

ͻ

2.

V. V. Shkarupin

'

3.

V. P. Shchetinin

5.

M. V. Malahov

7.

A. Y. Savchuk

8.

A. G. Snitko

-2006

9.

Y. S. Bonevich

-